Niezalogowany
zmień rozmiar:

V Liceum Ogólnokształcące w ZSCE

Adres: Al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Tomasz Wiśniewski
Strona WWW: www.zsce.pl
E-mail: zsce@zsce.pl

Opis oferty:

Informacje ogólne:
Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza szczyci się wieloletnią tradycją. W 2017 roku Szkoła obchodzi swoje 55-lecie.
Dawny „Chemik” to dziś: V Liceum Ogólnokształcące i Technikum.

Przez te wszystkie lata funkcjonowania Szkoła może się pochwalić wielotysięczną rzeszą absolwentów, z których wielu piastuje kierownicze stanowiska w PKN ORLEN S.A.

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza daje szanse nie tylko zdobycia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, ale także rozwoju młodzieńczych pasji i zainteresowań.

Uczniowie uczestniczą w konkursach tematycznych, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, kołach zainteresowań, organizacjach młodzieżowych i zespołach muzycznych.

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza jest organizatorem:

:: Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza (dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych),
:: Konkursu matematycznego "Continuum" (dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych),
:: Konkursów Językowych - język angielski, język niemiecki (dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych),
:: Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Dzięki troskliwej opiece PKN ORLEN S.A. szkolne pracownie chemiczne są wyposażone w najlepszej klasy meble i sprzęt laboratoryjny, zaś sale lekcyjne są estetyczne i wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Oferta:

Klasa 1 A | HUMANISTYCZNA
Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia
Drugi język: język francuski

Zapraszamy uczniów zamierzających w przyszłości:
- kontynuować naukę na kierunkach studiów: filologia polska, filologia angielska, historia, historia sztuki, filozofia, archeologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologiczno – kulturowych, humanistyka drugiej generacji, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, logopedia ogólna i kliniczna, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, pedagogika, psychologia, komunikacja i psychologia w biznesie, turystyka historyczna, prawo własności intelektualnej i nowych mediów;
- pracować jako: rzecznik prasowy, tłumacz, nauczyciel przedmiotów humanistycznych, archeolog, dziennikarz, krytyk literacki, broker informacji, logopeda, w obszarze muzealnictwa i ochrony dóbr kultury jako jej animator, pedagog, psycholog, doradca zawodowy, asystent osoby starszej, coach, organizator turystyki historycznej, ekspert ds. prawa autorskiego, własności przemysłowej, ochrony konkurencji i konsumentów.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Klasa 1 B | EUROPEJSKA
Przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, WOS
Drugi język (poziom rozszerzony): język francuski/niemiecki (do wyboru)

Zapraszamy uczniów zamierzających w przyszłości:
- kontynuować naukę na kierunkach studiów: prawo, administracja, administracja europejska, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, samorząd terytorialny
i polityka regionalna, kryminologia, nauki o rodzinie, praca socjalna, wojskoznawstwo, migracje międzynarodowe, cywilizacja zachodnioeuropejska;
- pracować jako: adwokat, prokurator, sędzia, notariusz, radca prawny
(po ukończeniu aplikacji), na wszystkich szczeblach administracji centralnej, samorządowej, w strukturach organizacyjnych UE, doradca polityczny, w obszarach związanych z bezpieczeństwem zarówno wewnętrznym jak
i z obronnością naszego kraju oraz w służbach mundurowych, specjalista ds. wojskowości, jako asystent rodziny oraz pracownik socjalny, specjalista w zakresie analizy danych o procesach migracyjnych i etnicznych, ochrony i promocji wartości, a także dorobku cywilizacji zachodnioeuropejskiej oraz kształtowania kultury, w oparciu o jej kanony i standardy .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Klasa 1 C | BIOLOGICZNO - CHEMICZNA
Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, chemia
Drugi język: język niemiecki

Zapraszamy uczniów zamierzających w przyszłości:
- kontynuować naukę na kierunkach studiów: medycyna, analityka medyczna, ratownictwo medyczne, psychologia, kognitywistyka, chemia, biologia, ochrona środowiska, biotechnologia, kosmetologia, pielęgniarstwo, weterynaria, farmacja, dietetyka, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, inżynieria biomedyczna, biologia sądowa, nanobioinżynieria, hodowla zwierząt towarzyszących i dzikich, zoofizjoterapia, leśnictwo, agrochemia, neurobiologia;
- pracować jako: lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka, kosmetolog, weterynarz, analityk w laboratoriach chemicznych, badawczych, medycznych, sądowych i kryminalistycznych oraz w stacjach sanitarno – epidemiologicznych, farmaceuta, nauczyciel przedmiotów przyrodniczych, w zawodach związanych z analizą stanu środowiska przyrodniczego, dietetyk, w profesjach zajmujących się szeroko rozumianą kulturą fizyczną i sportem, leśnik, w laboratoriach mikrobiologicznych, w przemyśle nanobiotechnologicznym, wykorzystującym kultury in vitro, przy produkcji substancji bioaktywnych, w diagnostyce molekularnej, przy nowoczesnej produkcji roślinnej, jako hodowca zwierząt rasowych, specjalista w zakresie przemysłu nawozów sztucznych oraz doradztwa rolniczego, specjalista w zakresie biologicznych podstaw zjawisk psychicznych i zachowania człowieka.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Klasa 1 D | BIOLOGICZNO - CHEMICZNA
Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, chemia
Drugi język: język niemiecki

Zapraszamy uczniów zamierzających w przyszłości:
- kontynuować naukę na kierunkach studiów: medycyna, analityka medyczna, ratownictwo medyczne, psychologia, kognitywistyka, chemia, biologia, ochrona środowiska, biotechnologia, kosmetologia, pielęgniarstwo, weterynaria, farmacja, dietetyka, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, inżynieria biomedyczna, biologia sądowa, nanobioinżynieria, hodowla zwierząt towarzyszących i dzikich, zoofizjoterapia, leśnictwo, agrochemia, neurobiologia;
- pracować jako: lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka, kosmetolog, weterynarz, analityk w laboratoriach chemicznych, badawczych, medycznych, sądowych i kryminalistycznych oraz w stacjach sanitarno – epidemiologicznych, farmaceuta, nauczyciel przedmiotów przyrodniczych, w zawodach związanych z analizą stanu środowiska przyrodniczego, dietetyk, w profesjach zajmujących się szeroko rozumianą kulturą fizyczną i sportem, leśnik, w laboratoriach mikrobiologicznych, w przemyśle nanobiotechnologicznym, wykorzystującym kultury in vitro, przy produkcji substancji bioaktywnych, w diagnostyce molekularnej, przy nowoczesnej produkcji roślinnej, jako hodowca zwierząt rasowych, specjalista w zakresie przemysłu nawozów sztucznych oraz doradztwa rolniczego, specjalista w zakresie biologicznych podstaw zjawisk psychicznych i zachowania człowieka.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Klasa 1 E | SPOŁECZNO - JĘZYKOWA
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, WOS
Drugi język (poziom rozszerzony ): język niemiecki

Zapraszamy uczniów zamierzających w przyszłości:
- kontynuować naukę na kierunkach studiów: filologia angielska i germańska, lingwistyka stosowana, geografia, socjologia, politologia i polityka społeczna, resocjalizacja, organizowanie rynku pracy, język obcy w biznesie, analityka gospodarcza i społeczna, człowiek w cyberprzestrzeni;
- pracować jako: nauczyciel języków obcych w szkołach na każdym etapie kształcenia, tłumacz, asystent językowy w biznesie, w zawodach związanych z analizą stanu środowiska przyrodniczego, jako badacz i ewaluator
w firmach konsultingowych, jako doradca polityczny, pracownik wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej, kurator sądowy, specjalista ds. rynku pracy, specjalista ds. prognozowania skutków społecznych decyzji ekonomicznych, specjalista w zakresie problemów na styku socjologii, prawa i informatyki .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Klasa 1 F | MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNA
Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, informatyka
Drugi język: język niemiecki

Zapraszamy uczniów zamierzających w przyszłości:
- kontynuować naukę na kierunkach studiów: zarządzanie, logistyka, matematyka, informatyka, ekonomia, finanse i rachunkowość, inżynieria produkcji, budownictwo, elektronika, mechanika, mechatronika, telekomunikacja, fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, akustyka, przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, analiza danych, informatyka i ekonometria, doradztwo podatkowe, ekonofizyka, technologie cyfrowe w animacji kultury;
- pracować jako: menedżer, logistyk, nauczyciel przedmiotów ścisłych, księgowy, doradca finansowy, a przede wszystkim w zawodach związanych z przemysłem i gospodarką w różnych gałęziach produkcji, transportu, telekomunikacji oraz w branży  IT, w laboratoriach naukowych, realizator dźwięku, doradca podatkowy, analityk biznesowy, specjalista ds. stosowania metod fizycznych do badania problemów rynków finansowych, specjalista w dziedzinie zastosowania technik cyfrowych w obsłudze nowych mediów, animacji obiektów, wydarzeń, imprez.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Klasa 1 G | MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, chemia/geografia
Drugi język: język niemiecki

Zapraszamy uczniów zamierzających w przyszłości:
- kontynuować naukę na kierunkach studiów: matematyka, geografia, geodezja, geoinformacja, gospodarka przestrzenna, urbanistyka, studia miejskie, architektura, analityka gospodarcza, finanse i inwestycje, geomonitoring, międzynarodowe stosunki gospodarcze, międzywydziałowe studia matematyczno – przyrodnicze, inżynieria odnawialnych źródeł energii, inżynieria  gazu łupkowego, transport, inżynieria nanostruktur, chemia, energetyka i chemia jądrowa, analityka chemiczna, inżynieria zagrożeń środowiskowych, efektywność energetyczna;
- pracować jako: geodeta, architekt krajobrazu, planista przestrzeni miejskiej, w zawodach ekonomicznych, w których niezbędna jest wiedza o globalnych uwarunkowaniach cywilizacyjnych, nauczyciel przedmiotów ścisłych
i przyrodniczych, inżynier nowych materiałów dla gospodarki innowacyjnej, w laboratoriach chemicznych, specjalista w zakresie geochemicznych metod oceny i rekonstrukcji geozagrożeń, specjalista w zakresie audytu energetycznego budynków, gospodarki energetycznej oraz rozproszonych źródeł energii.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Klasa 1 H | GEOGRAFICZNO - PRZYRODNICZA
Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, geografia
Drugi język: język niemiecki

Zapraszamy uczniów zamierzających w przyszłości:
- kontynuować naukę na kierunkach studiów: geografia, geologia, energetyka, zootechnika, rolnictwo, leśnictwo, turystyka i rekreacja, oceanografia, etnografia, biologia, gospodarka przestrzenna, biogospodarka, rewitalizacja dróg wodnych;
- pracować jako: nauczyciel przyrody, geolog, w dynamicznie rozwijającym się sektorze badań nad odnawialnymi źródłami energii oraz w ekoturystyce, w zawodach związanych z produkcją rolną i leśną, opiekun i hodowca zwierząt towarzyszących i dzikich, badacz interakcji pomiędzy naszym środowiskiem naturalnym a ludzką cywilizacją, w zawodach związanych z gospodarką morską, specjalista w zakresie zrównoważonego gospodarowania surowcami naturalnymi, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, specjalista ds. planowania i rozwoju infrastruktury hydrotechnicznej dróg wodnych oraz nabrzeży.
Zajęcia dodatkowe:

Młodzież naszej szkoły dzieli czas pomiędzy naukę i zabawę. Swoje zainteresowania uczniowie rozwijają na zajęciach takich jak: koło chemiczne, fizyczne, sportowe, w ramach zespołu muzycznego SPIN. Można też włączać się w akcje charytatywne, organizowane w naszej szkole i rozwijać pasje „społecznikowskie” w prężnie działającym Samorządzie Szkolnym.

Szkoła nasza jest też miejscem organizowania wielu konkursów, które dają młodym ludziom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i nabycia umiejętności rywalizowania ze swoimi rówieśnikami.
Pasjonaci chemii z całej Polski stają ze sobą w szranki podczas Konkursu Chemicznego
im. Ignacego Łukasiewicza
od ponad 24 lat. Konkurs gromadzi młodych ludzi ze szkół ponadgimnazjalnych, a od roku szkolnego 2015/2016 – także gimnazjalistów.
„Językowcy”, starsi i młodsi, mogą uczestniczyć w konkursach językowych „Expert” i „Junior”, a przyszli politolodzy i badacze stosunków międzynarodowych – w Międzypowiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej, organizowanym we współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej.
Od roku szkolnego 2015/2016 Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, we współpracy z Politechniką Warszawską, rozpoczął organizację Konkursu Matematycznego „Continuum” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uczniowie naszej szkoły biorą też udział w realizacji europejskich projektów edukacyjnych
w ramach programu Comenius i Erasmus+. Daje to możliwość podróżowania po Europie
i poznawania rówieśników z całego kontynentu.

W Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza jest realizowany także projekt edukacyjny DELTAKLUB, wdrażany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta”. Jego istotą jest rozwijanie uzdolnień matematycznych, chemicznych oraz fizycznych dzieci
i młodzieży.

Ponadto uczniowie naszego Technikum uczestniczyli w realizacji projektu Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku „Szkoła z przyszłością”, którego priorytetem jest przygotowanie kadr dla nowoczesnej gospodarki polskiej.

Dla uczniów najstarszych klas organizowane są zajęcia i spotkania w ramach projektów „Dzień Wiedzy z ORLENEM” oraz „ABC Doradztwa Zawodowego”, realizowanych przez PKN ORLEN S.A.

O jakości kształcenia i nauczania w Naszej Szkole świadczy uzyskanie w roku 2004 Certyfikatu Jakości wg normy DIN EN ISO 9001:2008. Zgodnie z założeniami systemu jakości jesteśmy nastawieni na ciągłe podnoszenie jakości usług edukacyjnych.

W tym roku nasze Technikum znalazło się na 6 miejscu w województwie mazowieckim w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektyw”.

W ramach Porozumienia o współpracy między Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, a Zespołem Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, IChF PAN sprawuje patronat nad ZSCE w zakresie propagowania i rozwijania wśród uczniów zainteresowań naukami technicznymi oraz sprawowania honorowego patronatu nad Konkursem Chemicznym im. Ignacego Łukasiewicza organizowanym przez ZSCE.

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza jest członkiem ogólnopolskiej Rady Szkół Ignacego Łukasiewicza, której celem jest propagowanie postaci naszego wielkiego Patrona i jego wkładu w światowy dorobek nauki i przemysłu.

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
I A humanistyczna

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Geografia, Historia, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie
2 ---
I B europejska

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Geografia, Historia, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie
1 ---
I C, D biologiczno - chemiczna

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Język angielski
3 ---
I E społeczno - językowa

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Geografia, Historia, Język angielski, Wiedza o społeczeństwie
0 ---
I F matematyczno - informatyczna

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Chemia, Fizyka, Informatyka, Język angielski
2 ---
I G matematyczno - przyrodnicza

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Język angielski
2 ---
I H geograficzno - przyrodnicza

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Język angielski
0 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 127; Wersja: 7.103.283.1095 Harmonogram ID: 578;