Niezalogowany
zmień rozmiar:

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Płocku

Adres: Faustyna Piaska 5
09-407 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Marzenna Machała-Pniewska
Strona WWW: www.krzywousty.pl
E-mail: zs01@zjoplock.pl

Opis oferty:

Informacje ogólne:

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Płocku wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 1. Jest szkołą z tradycjami, nieustannie się rozwijającą. Prowadzi szeroką działalność pozalekcyjną, sportową i rekreacyjną. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej otrzymało certyfikaty: „Szkoła z klasą”, „Otwarta szkoła”, „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”. Oferuje młodzieży stale unowocześnianą bazę dydaktyczną i doskonałą bazę sportową. Dzięki temu nasi uczniowie mają możliwość rozwijania wiedzy, pasji i zainteresowań.

 90 % absolwentów IV LO kontynuuje naukę na wyższych uczelniach. Wskaźnik EWD - edukacyjnej wartości dodanej plasuje naszą placówkę wśród szkół wspierających uczniów. Nasi licealiści odnoszą spektakularne sukcesy sportowe w lekkoatletyce i piłce ręcznej. Są zawodnikami Kadry Narodowej Juniorów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Polskiego Związku Piłki Ręcznej.

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego w Płocku to szkoła o wysokim poziomie kształcenia i wychowania, otwarta na potrzeby uczniów, znana w środowisku i nowoczesna. Realizuje gamę projektów unijnych, np. „Start przez staż”- program miesięcznych odpłatnych praktyk stażowych dla uczniów.

W naszej szkole istnieje możliwość utworzenia klasy integracyjnej. Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym do 5 uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. Uczniowie niepełnosprawni kwalifikowani są do tej klasy na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej. Pozostali uczniowie dobierani są do zespołu na podstawie deklaracji prawnego opiekuna.
Program obowiązujący w klasie integracyjnej jest taki sam, jak w klasach równoległych, ale w mniej licznej klasie uczeń ma możliwość rozwijania własnych umiejętności, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami, indywidualnego kontaktu z nauczycielem, a także korzystania z pomocy szkolnych specjalistów (pedagoga, terapeuty pedagogicznego, psychologa, logopedy, surdologopedy, tyflopedagoga).
Cechą charakterystyczną klasy integracyjnej jest ścisła współpraca z wychowawcą i szkolnymi specjalistami w zakresie integrowania klasy, tworzenia przyjaznej atmosfery oraz wspomagania wiedzy i umiejętności potrzebnych w dalszym kształceniu.

W Zespole Szkół nr 1 w Płocku dysponujemy:

·         3 pracowniami komputerowymi ze stałym łączem internetowym,

·         pracownią multimedialną,

·         nowoczesną halą sportową, 2 salami gimnastycznymi, w tym salką do fitness i profesjonalną siłownią z ergometrami wiosłowymi,

·         kompleksem boisk sportowych, w tym "Orlikiem",

·         nowocześnie wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi,

·         biblioteką i czytelnią ze stanowiskami internetowymi,

·         gabinetami pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, pielęgniarki, stomatologa,

·         profesjonalną strzelnicą sportową (jako jedyna placówka oświatowa w mieście),

·         świetlicą i stołówką szkolną.

 
Oferta:

Drodzy Uczniowie,

zapraszamy do nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego. Atmosfera panująca w naszej szkole oraz przygotowana oferta edukacyjna dadzą Wam możliwość rozwoju zainteresowań, udziału w wielu ciekawych przedsięwzięciach, eksperymentach, przygotują do egzaminu maturalnego. Przykładamy wiele wagi do nabywania przez młodzież umiejętności, które pozwalają im na kontynuację nauki w szkole wyższej oraz realizację marzeń o zawodzie zgodnym z własnymi zainteresowaniami i pasjami. 

W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy, abyście sami zadecydowali, jaki charakter ma mieć Wasza klasa – jakie przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty dodatkowe będziecie realizować. W zależności od Waszych wyborów utworzymy klasę:

  •  z ELEMENTAMI RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO i RATOWNICTWA WODNEGO (obowiązkowe przedmioty dodatkowe – ratownictwo wodne, ratownictwo przedmedyczne). Uczniowie zdobędą umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, poznają podstawy posługiwania się językiem migowym. Będą doskonalić umiejętność pływania, ukończą kurs pierwszej pomocy. Klasa przygotowuje do nauki na uczelniach wyższych, w szczególności AWF, na kierunkach: fizjoterapia, biologia, ratownictwo medyczne, kosmetologia, psychologia, technologia chemiczna;
  • BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO (obowiązkowe przedmioty dodatkowe – edukacja obronna i bezpieczeństwa publicznego, strzelectwo sportowe).

Klasa przygotowuje do aplikacji do pracy w służbach mundurowych oraz studiów wojskowych i cywilnych, na kierunkach związanych z administracją państwową i samorządową oraz w sektorze bezpieczeństwa.

  • MEDIALNĄ (obowiązkowe przedmioty dodatkowe – warsztaty dziennikarskie, dziennikarstwo internetowe lub młodzi i media, dziennikarstwo internetowe).

Program klasy ma na celu przygotowanie ucznia do podjęcia studiów m.in. na kierunkach: prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, filologia angielska, public relations czy kulturoznawstwo. Udział w dodatkowych zajęciach pozwoli rozwinąć zainteresowania społeczne i humanistyczne;

  •   SPORTOWĄ (obowiązkowo 10 godzin wychowania fizycznego – realizacja programu w zakresie lekkiej atletyki i/lub piłki ręcznej).

TEST SPRAWNOŚCIOWY odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. o godz. 15:30 w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Płocku. Do klasy sportowej zachęcamy uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania sportowe w  dyscyplinach kierunkowych. Programy nauczania realizowane w klasie ułatwią podjęcie studiów na uczelniach kształcących nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów, na kierunkach przyrodniczych, politechnicznych, psychologii i rehabilitacji, także dla osób, które planują uczestniczyć w procedurach rekrutacyjnych do służb mundurowych.

Propozycje klas I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi

im. B. Krzywoustego w Płocku

w roku szkolnym 2017/2018

L.p.

Nazwa klasy

Przedmioty realizowane

w zakresie rozszerzonym

Przedmioty obowiązkowe dodatkowe

1.

A

Z ratownictwem przedmedycznym

lub

Bezpieczeństwo wewnętrzne

lub

Sportowa

 

1)      Język angielski

2)      Wiedza o społeczeństwie

+ do wyboru

1 przedmiot

(geografia lub biologia lub chemia)

 

W zależności od wyboru klasy (decyduje liczba kandydatów)

1)      Ratownictwo przedmedyczne

2)      Ratownictwo wodne

lub

1)      Edukacja obronna i bezpieczeństwa publicznego

2)      Strzelectwo sportowe

lub

10 h wych. fiz.

(w przypadku klasy sportowej)

2.

B

MEDIALNA

(może być klasą integracyjną)

1)      Język polski

2)      Język angielski

+ do wyboru

1 przedmiot

(historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie)

W zależności od wyboru klasy (decyduje liczba kandydatów)

1)      Warsztaty dziennikarskie

2)      Dziennikarstwo internetowe

lub

1)       Młodzi i media

2)      Dziennikarstwo internetowe

 

We wszystkich klasach przedmioty w zakresie rozszerzonym (z wyjątkiem języka polskiego i języka obcego) będą realizowane od klasy II według preferencji uczniów.

Drugi język obcy nauczany w Zespole Szkół nr 1 w Płocku -  język niemiecki lub język francuski
Zajęcia dodatkowe:

Oferujemy naszym Uczniom szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych:
- zajęcia dla młodzieży uzdolnionej - koła naukowe,
- zajęcia służące wyrównywaniu szans edukacyjnych - naukowe SOS,
- zajęcia chóru i zespołu muzycznego,
- zajęcia SKS,
- zajęcia Szkolnego Klubu Europejskiego,
- klub turystyczny „Watra”,
- koło dziennikarskie "Gaduła",

- zajęcia na strzelnicy sportowej – strzelanie ze sportowej broni pneumatycznej,

- zajęcia kreatywności

 
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc Próg punktów
I A klasa Z ratownictwem przedmedycznym lub Bezpieczeństwo wewnętrzne lub Sportowa

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Chemia, Fizyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski
14 ---
I B klasa medialna ( może być klasą integracyjną)

Przedmioty punktowane: Język polski, Matematyka,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Język angielski, Język francuski, Język niemiecki, Język rosyjski,
Jeden przedmiot z najwyższą oceną spośród: Biologia, Historia, Wiedza o społeczeństwie
18 ---

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 127; Wersja: 7.103.283.1095 Harmonogram ID: 578;