Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo,

Rodzice i Uczniowie – kandydaci do szkół

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 16 lipca o godz. 12.00 nastąpiło ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Na podstawie uzyskanych przez kandydatów punktów, elektroniczny system naboru wskazał każdemu uczniowi tylko jeden oddział do którego został zakwalifikowany.

Wszyscy zakwalifikowani, aby zostać przyjętymi i podjąć naukę we wskazanym oddziale muszą dostarczyć do szkoły, w której znajduje się ten oddział, oryginały dokumentów – świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminów oraz jeżeli wskazany został oddział technikum lub branżowej szkoły zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Skierowania na badania lekarskie wydają sekretariaty techników i szkół branżowych, w terminie 16 lipca – 18 lipca do godz. 16.00.

Termin złożenia oryginałów upływa 24 lipca 2019 r. o godz. 10.00.


Brak oryginałów dokumentów w szkole, która prowadzi wskazywany oddział jest równoznaczne z rezygnacją kandydata w oferowanego miejsca. Na tak uwolnione miejsce będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Po sprawdzeniu dostarczonych oryginałów dokumentów 25 lipca 2019 r. o godz. 12.00 szkoły ogłoszą listy przyjętych i nieprzyjętych.


Kandydaci, którzy nie zostali nigdzie zakwalifikowani będą mogli ubiegać się o miejsca
w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 26 lipca 2019 r. od godz. 8.00.
Powinni sprawdzać strony naborowe i zakładki statystyki, gdzie 25 lipca o godz. 12. znajdą się kompletne informacje o szkołach dysponujących wolnymi miejscami. Mogą aplikować do wielu szkół i oddziałów z wolnymi miejscami, dlatego do każdej z nich powinni dostarczyć wniosek o przyjęcie wraz z kopiami wymaganych przez szkołę dokumentów. Mają na to czas do 30 lipca do godz. 12.00.

UWAGA ! Rekrutacja uzupełniająca nie odbywa się drogą elektroniczną.
Należy zgłosić się bezpośrednio do wybranej szkoły/szkół z wolnymi miejscami, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji. Wniosek zostanie wypełniony na miejscu, w sekretariacie szkoły.


DODATKOWA INFORMACJA informacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty:
"w przypadku, gdy wykonanie badań i dostarczenie zaświadczeń lekarskich nie będzie możliwe w terminie wskazanym w Harmonogramie rekrutacji (wyłącznie z powodu zbyt późnego terminu badań ustalonego przez ośrodek zdrowia), kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni powinni złożyć stosowne oświadczenie informujące o braku możliwości jego przedłożenia w terminie, z podaniem daty wyznaczonego badania do Komisji Rekrutacyjnej w szkole, do której zostali zakwalifikowani najpóźniej do 24 lipca do godz. 10.00;

po uzyskaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły."Rekrutacja ID: 133; Wersja: 9.145.304.1674 Harmonogram ID: 691;